Matthew 2:1-18 – WISE OR WICKED?

WISE MEN SEEK JESUS – Vss. 1-2

WICKED MEN SCHEME AGAINST JESUS – Vss. 3-8

WISE MEN FIND JESUS – Vss. 9-12

WICKED MEN FIGHT JESUS – Vss. 13-18